Afvalcoach Neerbosch-Oost

NSHG Wijk voor Wijk Neerbosch-Oost

Bewoners storen zich aan zwerfafval, afvaldumpingen en bijplaatsingen in de wijk en rondom containers. Het is vies, stinkt, zorgt voor ongedierte en verhoogde reinigingskosten. Gemeente Nijmegen wil deze problematiek middels het programma Nijmegen Schoon Heel Gewoon (NSHG) aanpakken. Het programma staat voor een schone en frisse omgeving en richt zich op:

 • Het reduceren van afvaldumping
 • Het reduceren van bij plaatsing
 • Het reduceren van zwerfafval
 • Het verhogen van grondstoffen uit afval*

Er worden zes verschillende instrumenten ingezet om deze punten te realiseren; Namelijk het reinigen van de wijk door reinigingsdienst Dar, het laten participeren van bewoners om zelf een rol te spelen bij het schoonhouden van hun eigen wijk, eenduidige communicatie over een schone leefomgeving richting bewoners, het handhaven van dumpingen, bijplaatsingen en zwerfafval, de basis van de afval inzamelstructuur op orde hebben en principes vanuit de gedragspsychologie toepassen om het gedrag van bewoners positief te beïnvloeden.

Eén van de acties onder NSHG is de ‘Wijk voor Wijk aanpak’. Binnen deze aanpak is specifiek gekozen om afvalcoaches in te zetten om correct afvalgedrag bij bewoners te bewerkstelligen. Een afvalcoach vormt een meer persoonlijke schakel tussen bewoner en afvalbeleid. Tevens kunnen ze de zes verschillende NSHG-instrumenten combineren en op maat toepassen binnen de specifieke context. De eerste pilot voor de Wijk voor Wijk aanpak heeft in 2017 plaatsgevonden in de wijk Bottendaal. Als vervolg hierop is in 2018 met de tweede wijk Neerbosch-Oost gestart.
Op basis van ervaringen van wijkprofessionals en bewoners zijn een aantal afvalknelpunten (m.n. zwerfafval en aanbiedgedrag) geselecteerd om aan te pakken. Gezamenlijk met diverse bewoners, wijkorganisaties en wijkondernemers zijn gedragsinterventies ontworpen en uitgevoerd voor deze afvalknelpunten. Denk hierbij aan:

 • Verplaatsen van openbare prullenbakken naar logischere locaties voor gebruikers
 • Openbare prullenbakken herkenbaar en zichtbaar maken voor gebruikers middels felle kleuren en ‘gedragsborden’
 • Metalenspijl in de opening van een openbare prullenbak plaatsen om huisvuilzakken te weren
 • Stickers met ‘call to action’ om peuken in de prullenbak te gooien op openbare prullenbakken plakken
 • Beschilderen van tegels door basisschoolkinderen rondom glas- en textielcontainers bij een winkelcentrum om bijplaatsing te voorkomen (eigenaarschap verhogen)
 • Middels reversed graffiti een eenvoudige afbeelding (prompt), met een heldere boodschap dat hondenpoep in de speciale hondenpoepbakken moet en deze te vinden zijn op x meter afstand, op de stoep spuiten
 • Deur-aan-deur voorlichtingsrondes ten behoeve van wijziging in aanbiedplek
 • ‘Foot-in-the-door’ stickeractie voor commitment voor een schone buurt
 • Wijkbrede prikactie met wijkbewoners en -organisaties om zwerfafval op te ruimen
 • Educatieweken met het thema afval organiseren voor kinderen van de naschoolse opvang
 • Voorlichting geven op events zoals het wijkfestival en het ontmoetingsterras
 • Communicatie-uitingen via sociale media (wijk- en stadsniveau)

De eerste effecten van de interventies zijn gemonitord en hieruit blijkt dat er voor het grootste deel significante verbetering gerealiseerd is. Het zwerfafval is gereduceerd en aanbiedgedrag is verbeterd. Om te kijken of deze effecten ook op de middellange termijn aanwezig blijven zullen in 2019 nog twee monitoringsrondes plaatsvinden.

Wilt u meer weten over de Wijk voor Wijk aanpak van Nijmegen Schoon Heel Gewoon? Houd de website in de gaten of neem contact op met Koen.

* “Het verhogen van grondstoffen uit afval is onderdeel van overheidsbeleid om te werken naar een circulaire economie. Afval gescheiden inleveren draagt bij aan het milieu omdat afval, mits goed gescheiden, als grondstof wordt gezien. Gft-afval en oud papier kunnen bijvoorbeeld hergebruikt worden voor compost en nieuw papier.” (Rijksoverheid, 2019)

Samen met:
Dar,  Gemeente Nijmegen
Locatie:
Neerbosch-Oost,  Nijmegen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten