Green Capital Challenge: Afvalproblematiek Zwanenveld

Een afvalaanpak met de buurt

Aanpak afvalproblematiek Zwanenveld
Rondom de rode en blauwe flat in Zwanenveld was er sprake van een hoge mate van vervuiling in de openbare ruimte. Het afvalbeheer functioneerde hier onvoldoende, een bekend fenomeen in lijn met de algehele afvalscheidingsproblematiek in de hoogbouw in Nederland. Om deze situatie te verbeteren is gedurende 2018, onder de vlag van de challenge ‘sociale duurzaamheid’ van de Green Capital Challenges (GCC), een pilotproject uitgevoerd.

Afval en gedrag als startpunt van de aanpak
Als vertrekpunt voor de aanpak van de pilot zijn de behoeften en het gedrag van bewoners genomen. Zij ervoeren de overlast van de afvalproblematiek, echter waren ook degenen die de problemen veroorzaakten. Zij konden zodoende het beste aangeven waar de belangrijkste knelpunten zaten, wat de redenen daarvoor waren en welke oplossingen daarop aansloten. In co-creatie met een groep bewoners en andere wijkstakeholders (woningbouwcorporatie Talis, reinigingsdienst Dar, gemeente Nijmegen en Brede School Prins Maurits) is een oplossingsrichting vormgegeven en uitgevoerd. Deze bestond uit drie opruimacties in de tweede helft van 2018: 

  • Het opruimen van zwerfafval rondom de flats
  • Het opschonen van de portieken en de flats zelf
  • Een bladruimactie

Continu verbeteren en leren door te doen
Tijdens het organiseren en uitvoeren van deze acties is continu gereflecteerd op behaalde resultaten en verbeteringen voor de volgende actie (learning by doing). De acties werden positief ontvangen door de betrokkenen en droegen zichtbaar bij aan het reduceren van de afvalproblematiek rondom de flats. Ze vielen ook op bij bewoners die nog niet betrokken waren. Met als gevolg dat bij elke volgende actie weer meer bewoners aanwezig waren om te helpen. De groep actieve bewoners groeide en bewoners die elkaar voorheen niet kenden leerden elkaar zo kennen. Daarnaast ontstonden er nieuwe contacten tussen bewoners en wijkprofessionals. In onze optiek ligt het daadwerkelijke succes van dit project in deze versterkte sociale cohesie tussen betrokkenen. Het reduceren van het afvalprobleem was slechts een vliegwiel om dit te bereiken en zodoende een dieperliggend probleem aan te pakken.

Legacy: op zoek naar blijvende impact
Om de positieve energie die door de acties bij alle betrokken partijen is ontstaan op de langere termijn te borgen, is besloten een intentieverklaring op te stellen. Hierin zijn de lange termijn intenties geconcretiseerd. Alle betrokkenen hebben in januari 2019 deze verklaring ondertekend. Waarmee ze hun commitment gaven om gezamenlijk te blijven werken aan het schoon en leefbaar houden van de openbare ruimte rondom de rode en blauwe flat in Zwanenveld.

Wilt u meer weten over de aanpak van afvalproblematiek in co-creatie met bewoners? Neem dan contact op met Koen.

Samen met:
Gemeente Nijmegen Green Capital
Locatie:
Dukenburg, Nijmegen

Terug naar het overzicht

Alle opdrachten