Sociale innovatie

Sociale innovatie

De maatschappij is continu aan verandering onderhevig. Verschuivende belangen en culturen, maar ook technische en klimatologische ontwikkelingen leiden tot veranderende prioriteiten binnen onze maatschappij en de wijze waarop we dagelijks met elkaar omgaan. Daarnaast biedt dit ook steeds weer nieuwe inzichten over hoe wij de interactie tussen burgers, bedrijven en overheden dienen vorm te geven en de omgang met een bewonersinitiatief.

Zo hebben we jarenlang onze maatschappij middels een ‘top down’ aanpak van bovenaf vorm proberen te geven door sterk overheidsbeleid en een grote rol voor professionele organisaties. Echter wordt ook steeds vaker juist de omgekeerde ‘bottom up’ weg bewandeld, wat heeft geresulteerd in een overheid die zich steeds vaker reactief opstelt en die vooral ruimte laat voor eigen initiatief van haar burgers. En dan is er ook nog de tussenweg, genaamd middle up-down, waarin beide concepten worden gecombineerd. Wat de juiste aanpak is, blijft continu een onderwerp van discussie. 

Binnen Lentekracht geloven wij dat er geen universeel toepasbaar antwoord bestaat op deze discussie. Elke situatie vraagt om een eigen aanpak, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de eindgebruiker. Net zoals de maatschappij continu in verandering is, dient ook de aanpak continu aan verandering onderhevig te kunnen zijn. 

Menselijke maat voor sociale innovatie

De crux zit in het werken op de menselijke maat. Dat wil zeggen: communiceren op een manier die aansluit bij de doelgroep. Dat kan door middel van apps, social media of flyers, maar vaak ook gewoon door persoonlijke gesprekken bij mensen aan de keukentafel. Zo komen we echt tot de kern van het probleem. Daarnaast biedt deze aanpak ruimte voor eigen initiatief van bewoners, waarbij we ondersteuning kunnen bieden daar waar het echt nodig is. Zo ontstaan oplossingen die lokaal gedragen worden in straat, buurt, wijk of dorp en vergroten we de kans dat deze ook geborgen worden voor de lange termijn. 

Deze mensgerichte werkwijze komt ook duidelijk terug in ons project Mijn Groene Wijk. Hier gaan we actief de wijken van Nijmegen in, op zoek naar duurzame bewonersinitiatieven, die nét dat extra zetje nodig hebben om tot realisatie te komen. 

Meer weten over onze aanpak rondom bewonersinitiatieven? Of over het aanpakken van maatschappelijke problemen in co-creatie met overheden, bedrijfsleven én bewoners? Neem contact op met Koen.

Neem contact op